Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 1 dan Kunci Jawaban

Contoh soal latihan ulangan / penilaian akhir semester UAS PAS Bahasa Jawa bagi kelas 6 SD MI Semester 1 (ganjil) kurikulum 2013 beserta Kunci jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 6 semester 1

Soal UAS Bahasa Jawa semester 1 bagi peserta didik kelas VI SD MI ini sudah sesuai dengan HOTS yang diterapkan pada kurikulum saat ini. Soal ini hanyalah sebagai persiapan adik-adik dalam belajar sebelum menghadapi ulangan akhir semester yang sesungguhnya nanti.

Bagi guru Bahasa Jawa kelas 6 SD MI, contoh soal UAS PAS PJOK semester 1 K13 yang sudah lengkap kunci jawaban di bawah bisa anda dapatkan sebagai referensi pembuatan soal pada link yang tersedia. Untuk file soal Penilaian akhir semester ganjil ini berbentuk .docx bukan PDF sehingga membuat anda mudah dalam mengeditnya hanya memakai Ms. Word.

Soal Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1

Berikut soal UAS PAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 1 Kurikulum 2013 plus kunci jawaban revisi terbaru 2020 untuk tahun ajaran 2022/2023. Silahkan adik-adik pelajari dengan sebaik mungkin dan semoga soal di bawah banyak yang keluar saat ujian sesungguhnya nanti.

Soal Pilihan Ganda UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD

I. Wenehana tanda ping (x) ana ing aksara a, b, c, utawa d kanggo wangsulan kang bener!

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomor 1-2!

Kendurenan

Ing antarane bapak-bapak sing lenggah mau, ana priyayi sing lenggah ing pojok adoh karo lawang omah iku. Priyayi Iku rada sepuh ngagem kupluk, ya priyayi iku sing mimpin donga ing kendurenan. Priyayi iku mau lumrah disebut kaum.

Kaum mau miwiti ndonga sawise rombongan kendurenan dianggep wis kumpul kabeh. Sadurunge ndonga, kaum ngandharake tujuan dianakake kenduren. Maksude nyuwun keslematan, kerukunan tumrap warga lan kulawargane sing padha kumpul.

1. Kenduren iku dianakake kanthi tujuan….

a. ketemu karo tangga teparo
b. nyuwun keslematan, kerukunan
c. ngetokake sugihe
d. ngedohake paseduluran

2. Sing mimpin donga nalika kenduren yaiku….

a. kaum
b. guru
c. modin
d. naib

3. Sawise didongani, ambeng padha dikedhapi, iku tandha pribadine warga kang….

a. prigel
b. andhap asor
c. grapyak
d. guyup

4. Ing ingisor iki kang ora kalebu prastawa budaya yaiku ….

a. kendurenan
b. kerja bakti
c. ruwatan
d. tedhak siti

5. Upacara kanggo bocah kang umure pitung sasi diarani ….

a. nyadran
b. padusan
c. tedhak siti
d. mitoni

6. Menawa bapak ibu guru ndangu awakmu, panyaurane nganggo basa….

a. krama alus
b. ngoko lugu
c. ngoko alus
d. biasa wae

7. agelaran wayang ngunakake debog. Debog kui kanggo ….

a. pepadhange kelir
b. lungguh dhalang
c. wadhahe wayang
d. nancepake wayang

Wacan ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomor 8-9!

Gathotkaca Gugur

Gathotkaca kuwi kondhang kanthi sesebutan “Satriya Pringgodani” lan “Alap alap Pringgodani”. Nalika isih jabang bayi jenenge Tetuka utawa Tutuka. Gathotkaca kuwi putrane Raden Werkudara lan Dewi Arimbi. Ing perang Baratayuda Gathotkaca gugur merga kena panah Kuntha Wijayadanu kagungane Adhipati Karna.

8. Jeneng cilike Raden Gathotkaca yaiku….

a. Dhitya Kala Bendana
b. Adhipati Karna
c. Tetuka
d. Gathotkaca

9. Raden Gathotkaca gugur kena pusaka kang aran Kuntha Wijayadanu kang awujud ….

a. tombak
b. keris
c. panah
d. pedhang

10. Raden Gathotkaca kuwi putrane….

a. Raden Werkudara
b. Raden Janaka
c. Raden Nakula
d. Raden Yudhistira

11. 

Jenenge wayang ing dhuwur yaiku…..

a. Raden Janaka
b. Raden Werkudara
c. Raden Yudhistira
d. Raden Gathotkaca

12. Pusaka Rujakpolo lan Lambitamuka iku awujud ….

a. keris
b. gada
c. panah
d. tumbak

13. Wong sing pagaweyane nglakokne wayang diarani ….

a. sindhen
b. warangana
c. dhalang
d. niyaga

14. Kegiyatan kang uwes pernah dilakoni lan uwis kadadeyan yaiku …..

a. pengalaman.
b. peristiwa
c. kadadeyan
d. kahanan

15. Ing ngisor iki kang kalebu pengalaman seng nyenengake yaiku….

a. tiba saka pit onthel
b. entuk rangking siji
c. dioyak kethek
d. kucinge ilang

16. Nalika ana wong sing menehi barang, kudu ngucapke ….

a. mboten purun
b. matur nuwun
c. nyuwun pamit
d. nyuwun sewu

17. Pengalaman kula kadadosan nalika numpak sepedha, kula dhawah saking sepeda. Saka crita kasebut, sing crita duwe rasa….

a. seneng
b. bungah
c. sedhih
d. gela

18. Nalika nyritakake pengalaman, alur sajrone crita kudu ….

a. saka ngarep
b. saka tengah
c. saka mburi
d. urut runtut

19. Amarga menang lomba maca geguritan, mula Arimbi diparingi bebungah. Tembung “bebungah” pada karo ….

a. hadhiyah
b. dhuwit
c. pengalem
d. kasenengan

20. Tembang macapat cacahe ana….

a. 9
b. 10
c. 11
d. 12

21. Guru gatrane tembang Kinanthi yaiku ana….

a. 6
b. 7
c. 5
d. 9

22. Tibane swara wanda ing pungkasan saben gatra diarani….

a. guru wilangan
b. guru gatra
c. guru lagu
d. dong ding

23. Wanodyayu kuru aking.

Tegese tembung “kuru aking” yaiku…..

a. akeh daginge
b. kuru banget
c. lemu banget
d. kuru biasa

24. Mangan balung.

Yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….

25. 

Aksara jawa iku unine yaiku ….

a. ketone apik
b. katon apike
c. kados apik
d. katon apik

Soal Isian UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi trep!

26. Aku mangkat sekolah numpak pit onthel.

Basa kramane “numpak” yaiku ….

27. Saben enjing bapak ibu guru jumeneng wonten ngajeng gerbang sekolah.

Tembung sing kacethak kandel tegese….

28. Gathotkaca kuwi satriya ing….

29. Gathotkaca gugur ana ing perang….

30. Ibune Raden Gathotkaca yaiku ….

31. Pengalaman nyengsemake kuwi mesti ana rasa….

32. Nalika kowe sowan menyang omahe simbah, sing kudu dilakoni sepisan yaiku….

33. Paribasan mburu uceng kelangan dheleg tegese….

34. Watake tembang Kinanthi yaiku ….

35. 

Aksara jawa ing ndhuwur diwaca….

Soal Uraian UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi trep lan bener!

36. Gaweya ukara nganggo tembung ing ngisor iki!

a. mangan

b. dhahar

37. Sapa wae sing kalebu pandhawa?

38. Aranana pengalamanmu seng nyenengake!

39. Aranana 3 wae jinising tembang macapat!

40. Tembung-tembung iki tulisen nganggo aksara jawa!

a. Adol jambu ing pasar.

b. Mangkat sekolah numpak bis.

Untuk soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Jawa Kls 6 SD Semester ganjil kurikulum 2013 bisa anda dapatkan pada link berikut ini:

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 1

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 6 Semester Ganjil

Demikian contoh soal UAS PAS Semester 1 Kurikulum 2013 mata pejaran Bahasa Jawa untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 6 SD lengkap dengan kunci jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com