Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tegese Tembung Ing Bab Paribasan Bebasan Saloka

Berikut kami bagikan beberapa kata paribasan bebasan saloka bahasa jawa yang dilengkapi artinya :

Adas tegese tetuwuhn wohe dianggo tamba

Alingan  tegese  tedheng, tutup

Anculan tegese weweden manuk ing sawah

Andayani tegese menehi daya

Apirowang tegese ethok-ethok nulungi

Asung tegese weweh, aweh

Bara tegese piranti golek iwak

Mbarong tegese nggawe krukupan

Besus tegese seneng macak

Mbidhung tegese ngrusuhi

Blaba tegese seneng weweh, loma

Blabur tegese banjir

Blilu tegese bodho

Blorok tegese pitik ulese blirik

Boleng tegese akeh ulere

Bolu tegese bolong telu

Bubuk tegese kewan seng ngrusak kayu

Busuk tegese bodho

Cangklakan tegese lengen cedhak kelek

Cathok tegese timangan sabuk

Cawis tegese sedhiya

Cawel tegese cakot

Cepaka tegese kembang cempaka

Cindhe tegese sutra abang kekembangan

Clarat tegese klarap (kewan cilik)

Crah tegese pasulayan, congkrah

Criwis tegese akeh guneme

cucukan tegese pikulan lancip dianggo mikul pari

Cuplak tegese lelara kulit

Dahwen tegese seneng nacad

Daulat tegese ungup-ungup

Deleg tegese kutuk gedhe

Dhadhag tegese wani

Dhandhang tegese kewan galak

Dhedhe tegese pepanasan

Dhedhemitan tegese dhelik-dhelik, ora blak-blakan

Dimelik tegese diepek

Dudutan tegese tali seing didudut (ditarik)

Embat-embat tegese entul-entul

Empyak tegese kayu ragangan payon

Ethes tegese bisa; pinter ngomong

Galer tegese garis-garis ing tangan

Gancang tegese gelis

Ganja tegese dhasare keris

Gapit tegese japit wayang

Garang tegese katon gagah

Garing tegese ora teles; kuru

Garu tegese piranti tetanen

Gawel tegese gampang mrucut

Genthong tegese wadhah banyu gedhe

Godag, ora godag tegese ora bisa

Nggutuk tegese mbalang

Njenggarong tegese katon gedhe lan dhuwur

Jer tegese pancen

Jinara tegese tuwa

Jujul tegese susuk (bab dhuwit)

Karsa tegese karep

Karoban tegese kebanjiran

Katepang tegese tetuwuhan bangsa krokot

Kawul tegese rabuk

Keblinger tegese kesasar pikirane

Kecengklak tegese kacilakan

Kelacak tegese kecandhak

Kencana tegese emas

Kemangi tegese jenenge gegodhongan

Kenes tegese kemayu

Kentheng tegese lumpang kayu seng gedhe

Kepradhah tegese nanggung jawab

Kepathak tegese endhase kena watu

Kethikan tegese ngandhani kalawan ora blak-blakan

Kerot tegese unine untu

Koja tegese sudagar wong India

Konang tegese kewan cilik sing yen bengi murub

Kongsi tegese nganti

Kori tegese lawange omah

Kraket tegese raket; kelet

Kriwikan tegese swara banyu mili

Kumenthus tegese kuminter

kuncung tegese rambut ing dhuwur bathuk

Ladak tegese angkuh

Lahang tegese lengen

Lalis tegese mati

Lanjaran tegese turutan; panutan

Lelai tegese ala

Lawung tegese tumbak sakgarane

Lempuyang tegese tetuwuhan kanggo jamu

Lena tegese ora ngati-ati

Lusi tegese cacing

Lukak tegese ora kebak; kothong

Luku tegese wluku

Lunta, kelunta-lunta tegese tansah nandhang sangsara

Luyung tegese kayune wit aren

Matang tegese numbak

Mangsa tegese mokal yen; wektu

Milang tegese ngetung

Molah tegese obah; polah

Mokal tegese ora ketemu nalar

Mrajak tegese padha gelis thukul

Mubra-mubru tegese sarwa kecukupan

Mukti tegese urip seneng

Murka tegese ora nrima ing pandhum

Ngagar tegese gawe geni

Ngalembana tegese ngalem

Ngandhut tegese nyimpen

Ngarsa tegese ngarep

Ngrangsang tegese nggayuh

Ngringkel tegese turu ngleker

Nyenggut tegese mangat suket

oncong tegese urube obor; kanca

Open tegese seneng njupuk

Padaringan tegese wadhah beras

Pakoleh tegese oleh; entuk

Pamrih tegese kamelikan

Pasulayan tegese padudon; tukaran

Pecus tegese bisa

Pecruk tegese manuk panganane iwak loh

pethak tegese buthak ing dhuwur bathuk

Pethek tegese bedhek

Pinerang tegese disigar

pulut tegese tlutuh sing pliket

Pupuk tegese tamba pipisan

rambadan tegese cawisan panganan

Ranggon tegese gubug sing cagake dhuwur

Rapah tegese gegodhongan sing padha blasah ing lemah

Rawat-rawat tegese lamat-lamat

Ringkih tegese ora kuwat

Rumpung tegese gothang

Sabaya tegese apa iya

Sadumuk tegese saambane

Sanyari tegese saambane driji

Sareh tegese sabar

Satak tegese dhuwit

Satumang tegese salambene sumur

Sembagi tegese kain; serban

Seleh tegese ndeleh; mandheg

Sembada tegese sarwa kecukupan

Setra tegese tegak; papan pambuangan

Seton tegese saben dina setu

Siladan tegese sesetan pring

Sinambirawa tegese sambi kandha-kandha

Sluman-slumun tegese mlebu metu

Soca tegese blentong ireng

Sumurup tegese mlebu

Suthik tegese ora gelem

Tanggor, ketanggor tegese kepapag

Teki tegese suket ing empune kena dipangan

Trondhol tegese tanpa wulu

Tuna tegese rugi

Tunggak tegese wit tanpa pang

Uceng tegese iwak loh

Ulat tegese pandeleng

Ulon tegese swara

Umos tegese mbrebes (banyune)

Unus tegese wesine keris

uwur tegese apa-apa disawurake

Wanci tegese cacad ala

Wadi tegese rahasia

Wang tegese dhuwit

Watang tegese tumbak

Widara tegese jenenge wit

Wingka tegese kreweng

Wuri tegese buri

Wuwu tegese pranti golek iwak

Wuwul tegese urun

Yitna tegese ngati-ati

Yiyidan tegese cuwer tur pliket

Yoga tegese anak

Yogi tegese pandhita

Yuwana tegese slamet


===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com