Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Unggah-ungguh ing pacelathon

Nalika guneman becike kudu gatekake sapa wong kang diajak guneman, amarga ana gegayutane karo cak-cakane tembung lan ukara kang bakal digunakake, klebu unggah ungguh basa kang arep dianggo. Upamane ana priyayi sepuh kang guneman karo wong kang luwih enom, basa kang digunakake beda nalika wong enom matur marang priyayi sepuh. Semana uga bab kang diomongake lan kaanan pacelathon siji lan sijine beda. Unggah-ungguh basa bisa kaperang dadi loro yaiku kaya ing ngisor iki.

a. Ngoko

Unggah-ungguh basa kang awujud ngoko kaperang dadi loro yaiku kaya ing ngisor iki

1) Ngoko lugu

Basa ngoko lugu yaiku minangka tataran basa kang paling asor ing undha-usuk basa Jawa. Wujud tembunge ngoko, ora ana tembung krama utawa krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Ngoko lugu duweni titikan yaiku tembunge gunakake ngoko kabeh

2) Ngoko alus

Basa ngoko alus yaiku basa ngoko kang alus sarta luwih ngajeni marang wong kang diajak guneman. Wujude arupa basa ngoko kacampur tembung krama inggil tumrap wong kang diajak guneman. Yen dirasa kurang ngajeni sok dicampur tembung krama sawetara. Sing dikramake Inggil tembung sesulih lan tembung kriya. Ater-ater lan panambang tetep ngoko.

b. Krama Unggah-ungguh basa kang awujud krama kaperang dadi loro yaiku kaya ing ngisor iki 

1) Krama lugu

Basa krama lugu yaiku basa kang tembung-tembunge krama kabeh.

2) Krama Alus

Wujude, tetembungan krama (ater-ater lan panambang krama) lan krama inggil (tumrap wong sing diajak guneman).===========***===========


Semoga Bermanfaat

Jangan Lupa Share, Komentar, dan Berikan Kritik Sarannya

Sekian Terima Kasih

By: purwomp.com