Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013

Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 - Penilaian Akhir Semester Ganjil perlu adik-adik persiapkan dengan baik. Agar dalam menjalani ulangan nantinya dapat dengan lancar dan dalam mengerjakan soal-soal yang ada dapat dikerjakan dengan mudah.

soal bahasa jawa kelas 4

Persiapan yang baik sebelum pelaksanaan Ulangan Akhir Semester I (ganjil) Bahasa Jawa adalah dengan belajar. Caranya yaitu baca dan pelajari kembali mata pelajaran Jawa ini yang sudah diberikan oleh bapak dan ibu guru baik itu materi maupun soal-soal yang sudah dikerjakan.

Untuk memudahkan adik-adik dalam belajar maka kami akan bagikan contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas IV Sekolah Dasar (SD) Semester I (satu) K13 dan sudah kami lengkapi dengan kunci jawaban. Silahkan adik-adik pelajari contoh soal yang kami berikan di bawah dengan baik dan seksama.

Soal Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

I. Soal Pilihan Ganda PAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1

1. Geguritan iku kalebu ...
a. puisi jawa modern
b. karangan anyar
c. rura basa
d. purwakanthi

2. Maca geguritan kudu ngerti munggah mudhune swara lan pocapan yaiku kang diarani ...
a. wicara
b. wirasa
c. wirama
d. wiraga

3. Pak Hadi lagi turu ana omah
Ukara ing ndhuwur menawa didadekake basa krama yaiku ...
a. Pak Hadi lagi sare ana dalem
b. Pak Hadi nembe sare wonten dalem
c. Pak Hadi lagi sare wonten dalem
d. Pak Hadi nembe sare ana dalem

4. Basa krama iku dinggo pacelathon marang wong kang ...
a. wis akrab lan raket kekancane
b. luwih sepuh lan durung tepang
c. isih kalebu sedulur cinaket
d. nduweni kalungguhan ana pamerintahan

5. Wacanen geguritan ing ngisor iki!

Prajurit Sejati Kumandhanging Swara ati Anuntut sira wani Kangga labuh nagari Kangga bela ibu pertiwi.

Tembung labuh minurut geguritan ing ndhuwur ngemu surasa ...
a. wektu antarane ketiga lan rendheng
b. gawe jasa marang negara
c. pegawai pamarintah kang gagah
d. kegiatan kang ditindakake wong akeh

6. Dadi bocah kuwi aja sok seneng goroh. Dasa namane tembung goroh yaiku ...
a. dolanan
b. tegese
c. gumedhe
d. ngapusi

7. Nahkoda iku pagaweane wong kang nglakokake ...
a. montor mabur
b. kapal
c. sepur
d. bus

8. Gatekna gambar!

Gambar ing ndhuwur jenenge ...
a. Arjuna
b. Werkudara
c. Nakula
d. Yudhistira

9. Jimat Kalimasada kang awujud buku/kitab yaiku jimat kang diduweni marang ...
a. Janaka
b. Nakula
c. Puntadewa
d. Bima

10. Bapake saka Bima kang uga bapake para pandhawa yaiku ...
a. Pandhu Dewanata
b. Puntadewa
c. Yudhistira
d. Pandhita Durna

11. Garwane Raden Puntadewa yaiku ...
a. Srikandi
b. Madrim
c. Drupadi
d. Sembara

12. Urutaning Pandhawa sing bener yaiku ...
a. Puntadewa, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa
b. Puntadewa, Sadewa, Nakula, Arjuna, Bima
c. Puntadewa, Nakula, Arjuna, Sadewa, Bima
d. Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa

13. Sekaten iku gunane kanggo mengeti wiyosane Nabi Muhammad SAW. Wiyosane tegese ...
a. laire
b. wungune
c. sedane
d. wahyune

14. Kegiyatan kang ditindakake ajeg saka jaman biyen tumekaning saiki diarani ...
a. tradisi
b. piknik
c. upacara
d. sesaji

15. Pocapan raos syukur amarga pari kang wus dipanen, diadani acara ...
a. sekaten
b. merti desa
c. mitoni
d. tedhak siti

16. Ing ngisor kang kalebu tembung kosok balen yaiku ...
a. mlaku-mlaku
b. adhem panas
c. tura-turu
d. anyep nejkut

17. Anak telu lanang, wadon, lanang diarani ...
a. sendhang kaapit pancuran
b. kembang sepasang
c. pancuran kaapit sendhang
d. uger-uger lawang

18. Tahu lan tempe ngandhung zat gizi kang arane ...
a. vitamin
b. mineral
c. karbohidrat
d. protein

19. Gatekna tembang Gambuh ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakon nomer 19 lan 20!

Gambuh
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur, Tanpa tutur katula tula katali, Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan dadi awon

Guru wilangan lan guru tembang Gambuh gatra sepisan yaiku ...
a. 7u
b. 7i
c. 7e
d. 7a

20. Kang cinatur polah kang kalantur. Tembung kang kalantur tegese ...
a. nyenengake
b. palah ora bener
c. miturut pitutur
d. nyengsemake

21. Pasangan "sa" ing ngisor iki yaiku ...

22. Gatekna ukara Jawa iki!

Ukara Jawa ing dhuwur diwaca ...
a. Parto tuku srabi
b. Tono tuku srabi
c. Partono tuku srabi
d. Sartono tuku srabi

23. Sandhangan cecak manggon ana ing ... aksara.
a. sangisore
b. satengahe
c. sandhuwure
d. sakiwane

24. "Jaluk kopi" Yen ditulis aksara Jawa dadi ...

25. Supaya aksara diwaca "U" diwenehi ...
a. suku
b. wignyan
c. cecek
d. wulu

II. Soal Isian Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1

1. Puisi Jawa anyar kang ora kaiket paugeran tertentu diarani ...

2. Aku maca buku, yen bapak ...

3. Wiraga ana ing geguritan nggatekake bab ...

4. Tembang macapat cacahe ana ...

5. Pambarepe Pandhawa yaiku ...

6. Mungsuhe para Pandhawa ing perang Bharatayudha yaiku ...

7. Pakulinan sadurunge mangkat sekolah kudu ...

8. Guneman marang bapak/ibu kudu migunakake basa ...

9. 

Ukara Jawa ing dhuwur diwaca ...

10.  

Tanda ing dhuwur jenenge adeg-adeg, gunane minangka kanggo ...

III. Soal Jawab Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 1

1. Bab apa bae kang kudu digatekake nalika maca geguritan?

2. Bapak maem karo ibu

Ukara ing ndhuwur ddekna ukara krama!

3. Sebutna 3 bae dasanamane prabu Yudistira!

4. Apa kang diarani upacara tedhak siti?

5. Tulisen nganggo aksara jawa ukara ing ngisor iki!

"Bapak tindak Semarang"

Demikian Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami berikan semoga bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi Ulangan Akhir Semester Ganjil 2020/2021.

Kalian dapat download soal bahasa jawa kelas 4 SD Semester 1 K13 pada link berikut ini :

==> Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD

==> Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 4 SD

Posting Komentar untuk "Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum 2013"