Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 - Hallo adik-adik kelas III, sudahkan kalian belajar hari ini? Nah, untuk persiapan menghadapi Ulangan Akhir Semester kami ingin berbagi Contoh Soal PAS Bahasa Jawa Semester Ganjil K13 untuk kalian.

soal bahasa jawa kelas 3

UAS / PAS merupakan salah satu ulangan yang dilaksanakan pada akhir semester atau di semester pertama pembelajaran. Ulangan ini juga menentukan nilai kalian di dalam raport nantinya sebagai tolak ukur kalian saat menerima pembelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru kalian saat di kelas.

Maka dari itu persipkan diri kalian dengan baik dalam menghadapi ulangan tersebut dengan belajar. Ulang kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh bapak dan ibu guru kalian atau kalian dapat mempelajari contoh Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 3 Sekolah Dasar Semester I (Ganjil) K13 Tahun Ajaran 2020/2021 dan Kunci Jawaban yang kami berikan di bawah.

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2020 / 2021

I. Soal Pilihan Ganda PAS Bahasa Jawa Kelas III K13

1. Jinisi wayang kang digawe saka kayu awujud golek nyritakake wong agung menak yaiku wayang ...
a. golek
b. kulit
c. beber
d. gedhog

2. Piranti pagelaran wayang antarane kelir kang nggambarake ...
a. sangkan paran
b. langit utawa angkasa
c. manungsa
d. sasmitaning urip

3. Kang kalebu Pandhawa lima yaiku ...
a. Pandhu, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa
b. Pandhu, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
c. Yudistira, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
d. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa

4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Baratayuda yaiku ...
a. Bethara Guru
b. Prabu Parikesit
c. Prabu Duryudana
d. Kurawa

5. Bapak menyang Solo numpak motor.
Ukara ing dhuwur menawa didadekake krama inggil yaiku ...
a. Bapak tindak Solo numpak motor
b. Bapak tindak Solo nitih motor
c. Bapak menyang Solo nitih motor
d. Bapak nitih motor menyang Solo

6. Kang sinebut Pahlawan Pendhidhikan Nasional yaiku ...
a. Pangeran Diponegoro
b. R.A. Kartini
c. Ki Hajar Dewantara
d. Dr. Soetomo

7. Siyasate perang Pangeran Diponegoro mungsuh Walanda kasebut perang ...
a. tandhing
b. puputan
c. badar
d. gerilya

8. Kang kalebu cengkorongane pidhato yaiku ...
a. tema, pambuka, isi, penutup
b. pambuka, isi, penutup
c. tema, isi, penutup
d. tema, pambuka, penutup

9. Anak ontang anting yaiku anak kang ...
a. mung siji lanang utawa wadon
b. papat lanang kabeh
c. wis ora nduwe bapa lan ibu
d. telu wadon ana tengah

10. Tembung-tembung kang nduweni teges padha diarani ...
a. kembar
b. dasanama
c. namapada
d. padateges

11. Ing ngisor iki tembang dolanan kang kalebu gagrak lawas, kajaba ...
a. Lir-ilir
b. Gundhul-Gundhul Pacul
c. Jamuran
d. Gugur Gunung

12. Dolanan Cublak-cublak suweng biasane ditindakake wanci ...
a. esuk ana ing sekolahan
b. awan sakbubare mulih sekolah
c. sore utawa wengi nalika padhang wulan
d. sak wayah-wayah ana ing omah

13. Tembang dolanan jaranan menehi piwulang supaya ...
a. sregep sinau ora nangisan
b. kurmat lan santun marang wong kang luwih tuwa
c. seneng tetulung marang sapadha-padha
d. ora mbedak-mbedakake derajate manungsa

14. Gatekna tembang dolanan ing ngisor iki!
Jamuran Jamuran ya gege thok
...........................
Jamur gajih mbejijih sa ara-ara Sira badhe jamur apa
Kanggo njangkepi tembang ing ndhuwur kang trep yaiku ...
a. Jamuran ya gege thok
b. Jamur gajih ya gege thok
c. Jamur gajih mbejijih
d. Jamur apa ya gege thok

15. Wong kang pagaweane ngrumat pasarean diarani ...
a. pramuwisma
b. juru mudhi
c. juru kunci
d. juru ruwat

16. Aksara Jawa nglegena cacahe ana ...
a. 18
b. 16
c. 20
d. 22

17. Kang diarani aksara Jawa nglegena yaiku ...
a. aksara lugu nganggo sandangan
b. aksara lugu tanpa sandangan
c. aksara Jawa nganggo sandangan
d. aksara Jawa komplit sak sandangan

18. 

Aksara Jawa ing dhuwur iku unine ...
a. kata tanya
b. kaya raya
c. kata maya
d. kaya maya

19. "Laga" yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi ...


20. Ing ngisor iki kang kalebu tembung andhahan yaiku ...
a. laku
b. turu
c. nyilih
d. lunga

II. Soal Isian Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas III K13

1. Wong kang nglakokake wayang diarani ...

2. Pambarepe Pandhawa yaiku ...

3. Basa Kramane Tembung Mangan yaiku ...

4. Miyose Bung Tomo ana ing kutha ...

5. Dasanamane bapak yaiku ...

6. Pahlawan kang merjuangke emansipasi wanita yaiku ...

7. Lumrahe isine tembang iku negmot ...

8. Wong kang panggaweane natah watu diarani ...

9. Miturut crita Aji Saka aksara Jawa hanacaraka tegese ...

10. Tembung "bebarengan" linggane ...

III. Soal Jawaban Singkat PAS Bahasa Jawa Kelas III K13

1. Sapa ramane para Pandhawa?

2. Kepriye watake Raden Werkudara?

3. Ukara iki dadekna krama inggil "Simbah lanang loro sikil esuk mau"!

4. Sebutna 3 wae tembang dolanan gagrag anyar!

5. Tulisen nganggo aksara jawa "ana cara"!

Demikian contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013 Tahun 2021 dan Kunci Jawaban yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat buat adik-adik yang ingin melaksankan Ulangan Akhir Semester Ganjil.

Kalian bisa download soal bahasa jawa kelas 3 pada link berikut ini :

==> Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD

==> Kunci Jawaban Bahasa Jawa 

Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 3 SD

I. Pilihan Ganda

 1. A
 2. B
 3. D
 4. D
 5. B
 6. C
 7. D
 8. A
 9. A
 10. B
 11. D
 12. C
 13. B
 14. D
 15. C
 16. C
 17. B
 18. A
 19. A
 20. C

II. Isian Singkat

 1. dhalang
 2. Yudhistira / Puntadewa
 3. dhahar
 4. Surabaya
 5. bapa / Rama
 6. RA Kartini
 7. pitutur
 8. Jlagra
 9. ana utusan
 10. bareng

III. Jawab Singkat

 1. Pandhu Dewanata
 2. jujur, seneng tetulung lan bekti marang guru
 3. Eyang kakung gerah suku enjing wau
 4. gugur gunung, Lumbung Desa, Tahu Tempe, Jamu Jawa, Gula Klapa


Kalian bisa download soal bahasa jawa kelas 3 pada link berikut ini :

Posting Komentar untuk "Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013"