Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013

Berikut kami berikan contoh soal untuk latihan sebelum menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) materi Bahasa Jawa SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Semester 1 (ganjil) tahun 2021.

soal uas bahasa jawa kelas 1 2 3 4 5 6 sd semester 1 kurikulum 2013

Soal yang kami berikan hanyalah sebagai referensi belajar bagi adik-adik sebelum menghadapi ulangan tersebut. Sedangkan bagi guru atau orang tua dapat dijadikan sebagai bahan belajar bimbingan untuk peserta didik atau anak anaknya.

Inilah soal latihan UAS atau PAS bagi siswa kelas 1 2 3 4 5 6 SD pelajaran Bahasa Jawa semester ganjil dan kunci jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya.

>>>>SOAL DAN JAWABAN BAHASA JAWA KELAS 1 2 3 4 5 6 SD SEMESTER 1

*SOAL BAHASA JAWA KELAS 1 SD

*SOAL PILIHAN GANDA : 20 

*SOAL ISIAN SINGKAT : 10

*SOAL JAWAB SINGKAT : 5

8. Kang kalebu kewan sikile papat yaiku ...
a. manuk
b. pitik
c. sapi

9. Kang kalebu tembang dolanan yaiku ...
a. Gambuh
b. Pocung
c. Lir Ilir

10. Cublak Cublak Suweng suwenge teng ...
Kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku ...
a. gelenter
b. gembandul
c. gemblelengan

11. Tembang dolanan biasane ditembangake karo ...
a. dolanan
b. mangan
c. sinau

12. Lir ilir, lir ilir tandure wus ...
kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku ...
a. ijo subur
b. sumilir
c. suminar

>>>>>BACA SELENGKAPNYA KLIK DISINI

*SOAL BAHASA JAWA KELAS 2 SD

*SOAL PILIHAN GANDA : 20 

*SOAL ISIAN SINGKAT : 10

*SOAL JAWAB SINGKAT : 5

1. Sing dadi rama ing Punakawan yaiku ...
a. Bagong
b. Semar
c. Petruk

2. Punakawan sing lambene ndomble jenenge ...
a. Semar
b. Petruk
c. Bagong

3. Pandhawa cacahe ana ...
a. papat
b. telu
c. lima

4. Pandhawa sing kondhang gagah prakosa yaiku ...
a. Werkudara
b. Sadewa
c. Janaka

5. Ramanipun Pandhawa kang asma ...
a. Prabu Pandhu Dewanata
b. Kresna
c. Destharasta

>>>>>BACA SELENGKAPNYA KLIK DISINI

*SOAL BAHASA JAWA KELAS 3 SD

*SOAL PILIHAN GANDA : 20 

*SOAL ISIAN SINGKAT : 10

*SOAL JAWAB SINGKAT : 5

1. Jinisi wayang kang digawe saka kayu awujud golek nyritakake wong agung menak yaiku wayang ...
a. golek
b. kulit
c. beber
d. gedhog

2. Piranti pagelaran wayang antarane kelir kang nggambarake ...
a. sangkan paran
b. langit utawa angkasa
c. manungsa
d. sasmitaning urip

3. Kang kalebu Pandhawa lima yaiku ...
a. Pandhu, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa
b. Pandhu, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
c. Yudistira, Destrarastra, Janaka, Nakula, Sadewa
d. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa

4. Musuhe Pandhawa ana ing perang Baratayuda yaiku ...
a. Bethara Guru
b. Prabu Parikesit
c. Prabu Duryudana
d. Kurawa

5. Bapak menyang Solo numpak motor.
Ukara ing dhuwur menawa didadekake krama inggil yaiku ...
a. Bapak tindak Solo numpak motor
b. Bapak tindak Solo nitih motor
c. Bapak menyang Solo nitih motor
d. Bapak nitih motor menyang Solo

>>>>>BACA SELENGKAPNYA KLIK DISINI

*SOAL BAHASA JAWA KELAS 4 SD

*SOAL PILIHAN GANDA : 25

*SOAL ISIAN SINGKAT : 10

*SOAL JAWAB SINGKAT : 5

1. Geguritan iku kalebu ...
a. puisi jawa modern
b. karangan anyar
c. rura basa
d. purwakanthi

2. Maca geguritan kudu ngerti munggah mudhune swara lan pocapan yaiku kang diarani ...
a. wicara
b. wirasa
c. wirama
d. wiraga

3. Pak Hadi lagi turu ana omah
Ukara ing ndhuwur menawa didadekake basa krama yaiku ...
a. Pak Hadi lagi sare ana dalem
b. Pak Hadi nembe sare wonten dalem
c. Pak Hadi lagi sare wonten dalem
d. Pak Hadi nembe sare ana dalem

4. Basa krama iku dinggo pacelathon marang wong kang ...
a. wis akrab lan raket kekancane
b. luwih sepuh lan durung tepang
c. isih kalebu sedulur cinaket
d. nduweni kalungguhan ana pamerintahan

5. Wacanen geguritan ing ngisor iki!

Prajurit Sejati Kumandhanging Swara ati Anuntut sira wani Kangga labuh nagari Kangga bela ibu pertiwi.

Tembung labuh minurut geguritan ing ndhuwur ngemu surasa ...
a. wektu antarane ketiga lan rendheng
b. gawe jasa marang negara
c. pegawai pamarintah kang gagah
d. kegiatan kang ditindakake wong akeh

>>>>>BACA SELENGKAPNYA KLIK DISINI

*SOAL BAHASA JAWA KELAS 5 SD

*SOAL PILIHAN GANDA : 25

*SOAL ISIAN SINGKAT : 10

*SOAL JAWAB SINGKAT : 5

1. "Nuwun, Bapak Slamet Kepala Desa ingkang kulo kurmati, bapak Wiro RT 21 ingkang kulo kurmati, saha para rawuh ingkang kulo kurmati ugi."
Ukara ing ndhuwur kalebu perangane sesorah bab ...
a. salam pambuka
b. panutup
c. wigatining atur
d. purwakaning atur

2. Atur pakurmatan ing pidhato kalebu perangan ...
a. pambuka
b. wos
c. panutup
d. salam

3. "Salajengipun, mbokbilih anggen kulo matur ndadosaken kirang renaning penggalih mugi paring pangapunten."
Tembung penggalih ing wacan tegese ...
a. mripat
b. rasa
c. ati
d. omongan

4. Para rawuh ingkang kinurmatan, kulo minangka pangarsaning paguyuban mudha mudhi Sido Dadi ing dhusun menika rumaos suka bagyo awit adhik-adhik lan kanca-kanca kagungan niat saha tekat luhur makempal wonten wadhah Sido Dadi. Tembung suka bagya kosok balene ...
a. bungah
b. kuciwa
c. murka
d. sedhih

5. Adicara kang ora butuhake pambiwara yaiku ...
a. pengaosan
b. pasinaon
c. mantenan
d. sunatan

>>>>>BACA SELENGKAPNYA KLIK DISINI

*SOAL BAHASA JAWA KELAS 6 SD

*SOAL PILIHAN GANDA : 25

*SOAL ISIAN SINGKAT : 10

*SOAL JAWAB SINGKAT : 5

1. Perangane gamelan kang nabuhe sarana digesek yaiku ...
a. gender
b. rebab
c. kendhang
d. gong

2. Pasuryane wong kang lagi nampa hadiah yaiku ...
a. suminar
b. pucet
c. abang
d. njenggureng

3. Kolah wadhah banyu ing jedhing kudu dikuras paling sithik seminggu sepisan supaya ...
a. krasan menawa adus
b. ora didukani ibu
c. ora dinggo ngendhog nyamuk
d. mujudake dhawuhe ibu

4. Tukuo kangkung ... wae ya! Mengko ditumis kanggo lawuh mangan.
Tembung kang mathuk kanggo ukara ing ndhuwur yaiku ...
a. satalen
b. sauntil
c. satompo
d. sakranjang

5. Bapak ngundhuh gedhang ... ing kebon mburi omah. Tembung kang mathuk kanggo ukara ing nduwur yaiku ...
a. sajanjang
b. saepek
c. sauler
d. satundhun

>>>>>BACA SELENGKAPNYA KLIK DISINI

Posting Komentar untuk "Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 6 SD Semester 1 Kurikulum 2013"